Actievoorwaarden

De actievoorwaarden van http://www.kwalinair.nl

Vrijwaring Facebook
“Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.
De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan: Kwalinair te vinden via www.kwalinair.nl
Deze actie is ontstaan ter promotie van www.kwalinair.nl.

Officiële regels:
Bij iedere actie horen een aantal regels, zo ook bij die van Kwalinair.

Een ieder die onder zijn eigen naam heeft gereageerd met de tekst “ik wil winnen” tijdens de actieperiode en in het daarvoor bestemde actie-bericht dingt mee naar de prijs ter waarde van € 25,- die zal worden uitgekeerd in de vorm van een Dinercheque waarvan door www.kwalinair.nl wordt bepaald welke variant dit zal zijn.
Onvolledige reacties en reacties die na de actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname.

De winnaar wordt gekozen door middel van een onafhankelijke software programma indien mogelijk zullen wij hiervan een video registratie verzorgen.

De uiteindelijke winnaar wordt benaderd via Facebook messenger en dient binnen een week te reageren op het verzoek de naam en adres gegevens via een privé bericht terug te sturen zodat de prijs uitgereikt kan worden.
Mocht de winnaar hier niet tijdig op reageren dan zal er na de  eerder genoemde reactie-tijd een nieuwe winnaar worden gekozen onder dezelfde voorwaarden.
De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

Alle fans van Kwalinair mogen mee doen met deze aktie maar:
-Ben je jonger dan 16 jaar oud dan zal de prijs uitgereikt worden aan jouw ouders.
Die hebben het recht om te besluiten wat er met de prijs gebeurt.
-Ben je jonger dan 18 jaar oud op het moment dat je mee doet aan deze actie, dien je hiervoor toestemming aan je ouders te vragen.
-directe familie van de organisatie van Kwalinair zijn uitgesloten van deelname aan de actie, dit om eerlijkheid te waarborgen.
-Verder uitgesloten van deelname zijn medewerkers van www.kwalinair.nl alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).
-voor het meedoen van de aktie mag je maximaal 1 account gebruiken die aan jou als persoon zijnde gekoppeld is.

www.kwalinair.nl behoudt zich het recht voor deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude.

De actie is geldig van 23-12-2015
De actie zal eindigen met een winnaar zodra de Facebookpagina van Kwalinair 250 likes heeft weten te behalen.
Mocht dit niet het geval zijn voor 31/12/2016 zal de complete actie na deze datum komen te vervallen. (hierna te noemen “actie periode”)

De prijs zal in geen enkel geval als geld bedrag uit worden gekeerd maar altijd in de vorm van een “Dinercheque”
De uitslag van de Actie is bindend.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door www.kwalinair.nl
De prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevindt. Www.kwalinair.nl is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de Prijs.

Wanneer u deelneemt aan een actie, geeft u www.kwalinair.nl toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden. www.kwalinair.nl mag de verstrekte persoonsgegevens daarnaast in het kader van de bekendmaking van de Winnaar en genodigde vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

www.kwalinair.nl evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening. www.kwalinair.nl alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan www.kwalinair.nl verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door www.kwalinair.nl in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.

Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.

Deze specifieke actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Www.kwalinair.nl draagt zorg voor eventueel verschuldigde belasting.

Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.